Oleme noor ettevõte, mis keskendub täiskasvanud töötavate inimeste kvaliteetsele koolitusele.
Pole saladus, et tänapäevane tööturg vajab tervisliku konkurentsi ja kvaliteetse töö jaoks inimeste kompetentsi ja kõrget kvalifikatsiooni. Inimese tööturul mittekonkurentsivõimega seotud probleemide vältimiseks pakume koolitusi.
Tingimata uued oskused annavad enesekindluse endas ja oma võimete osas. Samuti pakume oma õpilastele täielikku mugavust siseruumides ning täiskasvanule sobivaid ja litsentsile vastavaid õppematerjale. Kogu koolituskursuse vältel hoiame õpetajatega ja õpilastega tagasisidet vastastikuse mõistmise, võimalike soovide ja muudatuste tegemise osas.
Uskuge iseendasse ja tulge meie juurde õppima, saavutame kindlasti püstitatud eesmärgid!

Austusega ja koostöölootusega TIK OÜ.

ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

Täiendkoolituse tingimused ja kord:
– õpilane võetakse kooli vastu sooviavalduse või registreerimise alusel,

– koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab (https://harjutus.ee/kontakt/), e-posti teel (info@harjutus.ee) või telefoni teel,
– õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel (info@harjutus.ee) või telefoni teel,
– Täiskasvanute Interaktiivne Koolitus OÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, aadress, e-post, telefon ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi vormistamise jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

 Koolitusgrupi komplekteerimine:
– õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra,

– koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri,
– koolitusel osaleja täidab koolituse alguses Õppetöös osalemine fikseeritakse koolitatava allkirjaga,
– kui koolitataval ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teavitada e-posti teel (info@harjutus.ee) või telefoni teel,
– koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

Kool loetakse lõpetatuks, kui õpilane on täitnud õppekava täies mahus.

Tunnistus väljastatakse isikule juhul, kui ta võttis õppetööst osa vähemalt 75% kursuse mahust ja saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Selleks viib Täiskasvanute Interaktiivne Koolitus OÜ läbi vahe- ja lõputesti (sh suuline vestlus), mis loetakse sooritatuks vähemalt 65% tulemusega.

Tõend väljastatakse isikule juhul, kui ta ei ole saavutanud õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid või osales õppetöös vähem kui 75% mahust. Tõend väljastatakse isikule, kelle vahe- ja lõputesti (sh suuline vestlus) tulemused jäävad alla 65% ja/või isikule, kes testi ei sooritanud.

Tunnistuse või tõendi väljastamine inglise või vene keeles 20,00 eurot.
Hävinenud või kadunud tunnistuse duplikaadi väljastamine 10,00 eurot.

Õppemaksu tasumise kord:
– õppemaksud kalkuleerivad Kooli juhataja ja raamatupidaja, kinnitab Kooli juhataja,

– õppemaksu tasumise kohustus sätestatakse õpilase või tema seadusliku esindaja ja kooli vahelise lepinguga,
– kool võib saada sihtotstarbelist toetust riiklikelt institutsioonidelt, kes on huvitatud koolituse toimumisest selles valdkonnas,
– õppemaksust vabastamise ja soodustuse tingimused vaatab läbi ja kinnitab Kooli juhataja,
– koolituse eest tasumine toimub vastavalt lepingus fikseeritud maksetingimustele (100% ettemaks, kahes osas, 1 kord kuus), milles lepitakse kokku lepingu sõlmimisel,
– koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud kontole. Arve saadetakse e-mailiga või antakse üle paberkandjal.

Koolitusest loobumine:
– kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada kooli tööpäevadel (esmaspäevast reedeni) kontori tööajal (kl 9:00 – 18:00) e-posti teel (info@harjutus.ee) või telefoni teel,
– koolitusest loobumise teatamisel kuni 14 tööpäeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Juhul, kui koolituskeskus on teinud õpingute korraldamist puudutavad eelnevad kulutused (ostnud koolitusmaterjalid jms), siis need kulud arvestatakse sellest summast maha,
– juhul kui õpilane on tasunud ettemaksu arve ning loobub hiljem koolitusest koolist mitteoleneval põhjusel, siis ettemaksu ei tagastata,
– makstud ettemaks ja õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

Koolituse katkestamine:
– koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata,
– leping lõpeb ennetähtaegselt, kui pooled ei täida oma lepingujärgseid kohustusi.

Õpilaste õigused ja kohustused
Õpilasel on õigus:

– valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitus,
– saada teavet kooli õppekorralduse, õppekava ja põhikirja kohta,
– lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.

Õpilane on kohustatud:
– järgima kooli sisekorda ja kooli tegevust reguleerivaid õigusakte,
– osalema õppetöös,
– täitma kooli ja õpilase vahel sõlmitud lepingu tingimusi.

TÄIENDUSKOOLITUSKURSUSEGA SEOTUD TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

Täiskasvanute Interaktiivne Koolitus OÜ lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:
– õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist,
– õppekava koostamisel lähtutakse sihtgruppide tasemest, vajadustest ja olevatest oskustest. Iga koolituskursus peab aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi (sooritada tasemeeksamit, saavutada kõrgemat oskuse taset  jne.).

 Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:
– Täiskasvanute Interaktiivne Koolitus OÜ kõikidel õpetajatel on erialane haridus ja/või täiskasvanutele õpetamise erialane kogemus,
– koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele ettepanekuid. Klientide tagasiside on aluseks töövõtulepingu pikendamiseks või katkestamiseks.

 Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:
– õpperuum: kontakttunnid toimuvad tervisekaitsenõuetele vastavas, hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis,
– sisustus: igale osalejale on olemas personaalne töökoht, lauad ja toolid. Ruumis on vajalik esitlustehnika, tahvel ja markerid, internetiühendusega arvuti. Samuti on võimalus kasutada sõnaraamatuid,
– osalejal on soovituslik kasutada õpingutel: sülearvutit/tahvelarvutit/nutitelefoni,
– e-õppe all mõistetakse õpetamist multimeediatehnoloogia ja Interneti abil. E-õpe võimaldab juurdepääsu suurele hulgale teadmistele, oskustele ja kvalifikatsioonidele. Lisaks erialaste teadmiste ja oskuste omandamisele võimaldab e-õpe täiendada ka arvutialaseid teadmisi, arendada virtuaalset suhtlemisoskust ning eneseväljendusoskust ja võimet tegutseda iseseisva õppijana.

 Tagasiside kogumise kord:
– iga kursuse lõpul kogutakse õppijatelt ja õpetajatelt tagasisidet kursuse kohta, kus sh uuritakse järgmiste valdkondade kohta: üldine hinnang, õppe tehniline korraldus, õhkkond klassis, õpetaja töö – õppemetoodika, õppematerjalid, õppe tempo,
– tagasiside on anonüümne ning seda kasutatakse töö paremaks korraldamiseks.